Pedagogisch klimaat

Leerlingenzorg

De school streeft ernaar de kinderen die niet voldoende in staat zijn het onderwijsaanbod te volgen zoveel mogelijk zorg op maat te geven. Dat geldt natuurlijk ook voor die kinderen die zich sneller individueel ontwikkelen. De school heeft een interne begeleider die, met deskundige hulp van onder andere de Schoolbegeleidingsdienst, ondersteuning geeft aan leerlingen en leerkrachten.

Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat op school is essentieel voor een goede ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat een kind leert om te gaan met anderen, rekening houdend met ieders kennen en

Om een goed pedagogisch klimaat te waarborgen hanteren we duidelijke afspraken en regels voor de kinderen en een pestprotocol.

Met behulp van “Kanjertraining” geven we structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Projecten, het schooltheater, de sportdag en vieringen zorgen ervoor dat het saamhorigheidsgevoel versterkt wordt en dragen bij tot een prettig schoolklimaat.

Een citaat uit het visitatieverslag van de Nederlandse Dalton Vereniging van juni 2014:

“Wij willen onze waardering uitspreken voor de rust en zeer goede sfeer die er in de school heerst. De leerlingen gaan ook met elkaar respectvol om en het kan niet anders dan dat de leerkrachten daarin het goede voorbeeld geven.”