Groep 1 en 2

Algemeen 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. De methode Onderbouwd is o.a. een taalleermethode met bewoners die in de taal villa wonen. (Arie de letterkanarie, Molly de mol, Hak en plakaapjes, Wim de woordspin, Ed mijn zijn rijmpet en Tante Truus).
Er is ook een rekenflat met bewoners. Hier wonen Fred Bever, Mien de meetmuis, Hennie de Hen, Sjoerd de woerd en Koning Kapitaal).

We maken gebruik van speelleermateriaal die de methode voorschrijft. Tante Truus (de juf) komt samen met de kinderen oefenen wat we van de karakters leren. Tante Truus oefent bijvoorbeeld de letters die Arie de letterkanarie de kinderen geleerd heeft.

De methode Onderbouwd is gebaseerd op de te behalen doelen. Hierdoor kunnen we de ontwikkelingslijn van de kinderen goed in de gaten houden. In de klas wordt zichtbaar gemaakt waar we gedurende een periode aan werken en welke doelen de kinderen kunnen behalen. Zo hebben we van alle kinderen een beeld waar hij/zij nog aan kan werken en/of mee geoefend kan worden. We volgen de kinderen in hun ontwikkelingslijn. U kunt in de klas kijken waar we die periode aan werken en thuis ook oefenspelletjes doen met uw zoon of dochter.

Elke dag vinden er kringactiviteiten plaats. Dit kan een kring zijn met alle kinderen of een kring met een klein groepje kinderen. 

In de kring kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals: 

 • Praten over boeken, voorlezen van verhalen of gedichtjes 
 • Taalactiviteiten 
 • Praten over normen en waarden en oefeningen naar aanleiding van de methode Kanjertraining 
 • Leren luisteren naar elkaar 
 • Muzikale, dans of drama activiteiten 
 • Rekenactiviteiten 
 • Verkeer

  Daarnaast is er iedere dag speelwerktijd. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Hiermee kunnen zij in de regel zelfstandig aan het werk. Daar waar instructie nodig is, wordt deze gegeven door de leerkracht. 

We werken met een takenbord. Op dit bord kunnen de kinderen zien welke opdrachten ze deze week verplicht zijn te doen. Ook kunnen ze op dit bord aangeven op welke dagen ze de opdracht gedaan hebben. Voor groep 2 bestaat deze weektaak uit 5 opdrachten, voor groep 1 uit 3 opdrachten.  

De klas is in “hoeken” ingedeeld, waardoor de kinderen rustig en daardoor ook geconcentreerd kunnen werken. Sommige hoeken zijn vast, sommige hoeken zijn tijdelijk of veranderen soms van thema. 

We kennen de volgende hoeken: 

 • Leeshoek 
 • Speelhoek (ook wel poppen- en/of huishoek genoemd) 
 • Blokkenhoek 
 • Groot en klein constructie materiaal 
 • Bordtekenen en schilderen 
 • Zandtafel of watertafel 
 • Poppenhuis 
 • Computerhoek 

Verder hebben we een reken-, een taal-, een knutsel-, een puzzel- en een spelletjeskast. Afhankelijk van het thema waar we mee werken kan er ook een projecthoek zijn.

Spel en spelen zijn zeer belangrijke activiteiten voor de totale ontwikkeling van de kleuter. Spel is een gebonden vorm van spelen en er zijn vaste afspraken met betrekking tot het uitvoeren van een spel.
Op onze school wordt hier aandacht aan besteed. Er zijn verschillende vormen van spel, zoals: rollenspel, kringspel, muzikale spelletjes, maar ook spel in de hoeken zoals in de huishoek, constructie- en blokkenhoek. In deze hoeken kunnen de kinderen soms vrij spelen, maar er kan ook volgens een opdracht gespeeld worden.

We gebruiken de “Kanjertraining” om de emotionele intelligentie van een kind te stimuleren en verder te ontwikkelen. De methode heeft een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8. Wij in groep 1 en 2 leren Max kennen en het dorpje. 

Bewegen doen we elk dagdeel. Bewegingsactiviteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Op dinsdag en donderdag krijgen de kleuters bewegingsonderwijs in de speelzaal. Tijdens de gymlessen komen de motorische vaardigheden aan bod zoals: huppelen/hinkelen, klimmen/klauteren, gooien/vangen, evenwicht, rollen, tik-, inzicht- en wedstrijdspelletjes. 

De klassenouders zijn de link tussen ouders en leerkracht en ouders en ouderraad. Zij kunnen contact met u opnemen met het verzoek om bv. pannenkoeken te bakken, een groepje te begeleiden tijdens een evenement, voor vervoer te zorgen tijdens een uitstapje of te helpen bij de grote schoonmaak

Daltonvaardigheden

daltonschool_Het_Palet_Groep_1_en_2_kbw voorlezen door groep 8-1Bij alle onderwijsactiviteiten en gebruikte lesmethodes hebben wij vooral gelet op de bruikbaarheid binnen het daltononderwijs, zodat de vijf kernwaarden van het daltononderwijs (Zelfstandigheid, Samenwerken, Vrijheid en Verantwoordelijkheid, Reflectie, Effectiviteit en Doelmatigheid) goed tot hun recht komen.