Inspraakorganen

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Hierin worden ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR heeft een adviserende en instemmende taak die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school.

De medezeggenschapsraad kent een ouder- en een personeelsgeleding.

De MR komt iedere 4 tot 6 weken bijeen en heeft onder andere advies- of instemmingsrecht over:

  • De formatie;
  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan en schoolreglement;
  • Vaststelling van de schoolgids;
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn;
  • De taakverdeling van de leerkrachten en schoolleiding;
  • Het vakantierooster;
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan de sportdagen, Sinterklaasviering, Kerst, Pasen, schoolreisje, Avondvierdaagse, afsluiting schooljaar en nog veel meer. Dit zijn allemaal activiteiten voor de kinderen. Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage, deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.

Wie zijn wij:
De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die op het Palet naar school gaan. Binnen de ouderraad zijn er een aantal vaste functies. Dit zijn de voorzitter, de penningmeester en de secretaris/notulist. Deze functies worden vervuld door ouders die door de oudercommissie zijn gekozen.


Hoe kunt u ons helpen?

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen de school? Wij zoeken altijd enthousiaste ouders die ons willen helpen met de activiteiten en ouders die zelf deel willen nemen in de ouderraad. Momenteel krijgen wij van veel ouders al hulp maar dit kan altijd meer!! Vaak zijn het ook dezelfde ouders die zich aanmelden maar wij vinden het ook leuk om eens nieuwe gezichten te zien en met ander ouders kennis te maken. Geïnteresseerd? Spreek ons aan binnen de school, via de leerkracht en of mail ons via het onderstaande adres: or.hetpalet@sopoh.nl. Onze gegevens kunt u ook terugvinden in de schoolgids, hier staan tevens onze telefoonnummers.

Indien u een vergadering wilt bijwonen, dient u dit van tevoren bij de voorzitter van de MR en/of OR kenbaar te maken.

Leerlingenraad (LR)

De leerlingenraad bestaat uit 9 leerlingen uit groep 6-7-8 en organiseert gedurende het jaar activiteiten, denkt mee met de aanschaf van materialen en boeken en bedenkt ideeën rondom thema’s als Sinterklaas en Kerst.