Groep 5

Algemeen

In groep 5 krijgen de kinderen een gevarieerd aanbod van verschillende vakken. Naast taal, rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen besteden we ruim aandacht aan sport en spel, verkeer, Engels, Topondernemers, Kanjertraining, creatieve vakken als muziek, tekenen, beeldende vorming en dramatische vorming.

Werkwijze in groep 5 

In groep 5 werken de kinderen met een taak, die bestaat uit een gedeelte met dagtaken en een gedeelte met weektaken.  De dagtaken mogen de kinderen pas maken na de instructie van de leerkracht en deze taken moeten ook afgerond zijn op de desbetreffende dag.  De weektaken kunnen de kinderen zelfstandig maken. Op maandag plannen de kinderen welke taken ze wanneer gaan maken. Elke ochtend starten we met een inlooptijd. Er zijn nog een aantal momenten op een dag waarop de kinderen aan hun weektaak kunnen werken. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd afkrijgen van hun taken. Ze krijgen hierbij natuurlijk hulp van de leerkracht.  Op maandag krijgt het kind een beoordeling voor zijn/haar werkhouding en wordt er tevens gekeken hoe het kind met zijn werk bezig is geweest. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf en ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

Taal/Spelling 

In groep 5 werken de kinderen met de taalmethode “Taal actief”. De methode bestaat uit de leerlijnen taal en spelling en een leerlijn woordenschat voor meertalige en taalzwakke kinderen. De methode is voor groep 4 tot en met 8. Binnen “Taal actief” is de inzet van de computer in het leerproces opgenomen.  

Begrijpend lezen   

Voor het vak begrijpend lezen gebruiken we teksten van Nieuwsbegrip.  Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Dit vinden kinderen interessant: vaak hebben ze onderwerpen thuis al aan de keukentafel gehoord of op televisie of de tablet gezien en krijgen ze deze informatie uitgelegd in een leestekst op hun niveau. De onderwerpen worden uitgediept met vragen en opdrachten. Ook heeft het Jeugdjournaal altijd een speciale aflevering gemaakt bij elke tekst die we dan in de klas samen bekijken.  

Technisch lezen

We gebruiken de technisch leesmethode Estafette. Volgens dit model leren kinderen eerst correct lezen en daarna verhogen ze hun leessnelheid om vlot en vloeiend te leren lezen. We oefenen specifieke leesmoeilijkheden, die vervolgens worden aangeboden in teksten. Er zijn drie aanpakken. Een aanpak voor de gevorderde leerling. Zij werken zelfstandig uit een verrijkingswerkboek. De leerlingen met de tweede aanpak werken deels klassikaal en deels in een groepje aan de oefeningen. De leerlingen van de derde aanpak, die nog moeite hebben met vlot en vloeiend lezen, krijgen gerichte instructie en feedback en werken samen met de leerkracht. De Estafette lessen worden minimaal drie keer in de week gegeven.

Rekenen

Voor rekenen en wiskunde gebruiken wij de methode “Wereld in getallen”. Dit is een realistische rekenmethode, waarbij het zelfontdekkend leren en het werken met inzicht de uitgangspunten zijn.  De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie. Eerst krijgen de kinderen instructie voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is nodig, zodat de kinderen een stevige basis ontwikkelen. 
Er is een weektaak voor zelfstandig werken, waarbij er een differentiatie is op 3 niveaus. De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw.

Topondernemers 

Op school gebruiken we Topondernemers voor de zaakvakken. Drie keer in de week werken we met deze nieuwe methode. Hierin zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek met elkaar verbonden. De methode bestaat uit opdrachtkaarten op allerlei gebied die de kinderen zelfstandig, in tweetallen of in groepjes verwerken. Aan het eind sluiten de kinderen een onderwerp af met een presentatie. Dit kan een PowerPoint zijn of een muurkrant, een werkstuk enz. De kinderen werken op een Chromebook  aan hun opdrachten. Maar hoe maak je nu een muurkrant of een werkstukje of zelfs een PowerPointpresentatie? Dat leer je in groep 5. Aan het begin van het schooljaar besteden we hier expliciet aandacht aan.  

Engels  

De kinderen krijgen dit jaar voor het eerst ook Engels, we gebruiken hier de methode Take It Easy voor. Daarnaast luisteren we naar liedjes, doen we spelletjes in het Engels en spelen we korte scenes uit.  

In groep 5 houden de kinderen voor het eerst een boekbespreking. Het doel hiervan is om het leesplezier te bevorderen: als je iemand enthousiast hoort vertellen over zijn /haar favoriete boek dan krijg je zelf ook zin om dat boek te lezen. Ook zien de kinderen dat lezen leuk is. Presenteren is spannend maar je leert er zoveel van!

Naast deze kernvakken hebben we ook nog leuke educatieve uitjes; zo gaan we ook dit jaar naar de Heimanshof en/of Jeugdland om insectenhotels te maken, en zijn er creatieve activiteiten van het Kunstmenu. 
Kortom, genoeg om een heel schooljaar leerzaam bezig te zijn.  

We krijgen regelmatig de vraag van ouders wat ze thuis kunnen doen om hun kinderen te ondersteunen en dan zeggen we altijd: lekker samen blijven lezen, voorlezen of je laten voorlezen als je aan het koken bent bijvoorbeeld, spelletjes doen, dat ontwikkelt inzicht en strategisch denken en… omgaan met winnen en verliezen. En het oefenen van de tafels; hoe sneller die geautomatiseerd zijn hoeveel meer profijt de kinderen er van hebben, nu en in de toekomst.

Daltonvaardigheden

daltonschool_Het_Palet_Groep_5_sfeerfoto groep 5 keuzewerk 3In groep 5 werken de kinderen met een taak, die bestaat uit een gedeelte met dagtaken en een gedeelte met weektaken.

De dagtaken mogen de kinderen pas maken na de instructie van de leerkracht en deze taken moeten ook afgerond zijn op de desbetreffende dag.

De weektaken kunnen de kinderen zelfstandig maken. Op maandag plannen de kinderen welke taken ze wanneer gaan maken. Elke ochtend starten we met een inlooptijd, waarop de kinderen direct aan de slag kunnen met hun weektaken. Verder zijn er nog een aantal momenten op een dag waarop de kinderen aan hun weektaak kunnen werken.

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd afkrijgen van hun taken. Ze krijgen hierbij natuurlijk hulp van de leerkracht.

daltonschool_Het_Palet_Groep_5_sfeerfoto groep 5 kbw lavalampOp maandag krijgt het kind een beoordeling voor zijn/haar werkhouding en wordt er tevens gekeken hoe het kind met zijn werk bezig is geweest. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf en ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.