Groep 7

Algemeen 

In groep 7 werken de kinderen met een eigen Chromebook, deze hebben ze in bruikleen van de school. Op deze laptop verwerken ze de vakken taal, spelling en rekenen. Dit doen ze in de leeromgeving van Snappet. Deze leeromgeving is uitermate geschikt om iedereen op zijn of haar eigen niveau te laten werken. Na elke instructie kunnen de leerlingen op hun eigen niveau verder werken aan het leerdoel.

Daarnaast worden de Chromebooks ook veel gebruikt voor bijvoorbeeld het zoeken van informatie of het maken van opdrachten en presentaties. Dit is vooral bij het vak Topondernemers aan de orde. Bij Topondernemers werken de kinderen in verschillende thema’s aan allerlei opdrachten. Alle wereldoriëntatievakken komen hierbij aan bod. 

In groep 7 beginnen de kinderen met twee nieuwe vakken, namelijk Engels en Studievaardigheden en wordt er bovendien aandacht besteed aan Mediawijsheid en Verkeer. In het voorjaar hebben de kinderen het praktisch- en theoretisch verkeersexamen. 

Elke week krijgen de leerling minimaal 2 huiswerkbladen mee naar huis. Daarnaast zal er ook bijna elke week leerwerk zijn. Bijvoorbeeld Engelse woordjes of topografie. In de agenda en op de Parro app staat het huiswerk en de toetsen die geleerd moeten worden. 

Aan het eind van groep 7 maken de leerlingen de Iep advieswijzer. Op basis van deze resultaten wordt, samen met eerdere CITO resultaten en zaken als werkhouding en inzet, een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Op die manier hebben ouder en kind al een beeld van het uitstroomniveau. We stellen dan ook, samen met het kind, doelen om in groep 8 nog aan te werken. 

 Daltonvaardigheden 

In groep 7 werken de kinderen met een taakkaart. Op de voorzijde staan de verplichte doelen om aan te werken, waarbij de kinderen ook instructie krijgen. We streven ernaar dat de kinderen die taken op de gestelde dag afhebben. Op de achterkant staan verplichte- en keuzedoelen waaraan de kinderen in de weektaak kunnen werken. 

De verplichte weektaak wordt op maandag al gepland door de kinderen. Zij geven aan d.m.v. het kleuren van een vakje op welke dag zij de taak willen gaan maken. Zij kleuren de taak ook af op de dag dat het daadwerkelijk gemaakt is, zo leren de kinderen plannen. 

Op vrijdag wordt er regelmatig een laatste reflectie van de week gegeven voor werkhouding en taak. Ook wordt er gekeken of de door hem/haar gestelde doelen behaald zijn. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf én ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is. 

Daarnaast leren de kinderen inschatten of ze voor een bepaalde taak (extra) instructie nodig hebben, of de taak zelfstandig kunnen maken. 

Tijdens het samenwerken oefenen we in het accepteren en begrip opbrengen van elkaars mening en hoe we een bepaald idee samen verder kunnen uitbouwen. Ook kunnen de kinderen buiten de groep samenwerken in de rol van tutor (begeleiden van jongere kinderen).